top of page

DZEJNIEKI

POETS

Anna Auzina
anna-auzina.jpeg

ANNA AUZIŅA

LATVIJA 

 

Anna Auziņa ir latviešu dzejniece, rakstniece un gleznotāja, dzimusi rakstnieku ģimenē 1975. gadā. Izstādēs piedalās kopš 1994. gada, vairākkārt sarīkojusi personālizstādes.
Auziņa ir autore četriem augstu novērtētiem dzejas krājumiem – “Atšķirtie dārzi” (1995), “Slēpotāji bučojas sniegā” (2001), “Es izskatījos laimīga” (2010) un “Annas pūra govs” (2017). Līdztekus sarakstījusi romānu “Mājoklis: Terēzes dienasgrāmata”, kas izdots 2021. gadā.
Anna Auziņa strādājusi reklāmas aģentūrā par tekstu autori, darbojas pētniecībā un raksta grāmatu un teātra izrāžu recenzijas, viņa ir aktīvi iesaistīta mākslas pasaulē un darbojas kritikas žanrā. 
2019. gadā  Auziņa aizstāvēja doktora disertāciju par sievišķo valodu latviešu dzejā, darbā pievēršoties ievērojamo 20. gadsimta latviešu autoru Vizmas Belševicas, Ārijas Elksnes un Montas Kromas dzejai.Auziņas dzejolis “Man iekšā ir grāmata” 2008. gadā uzvarēja viena dzejoļa konkursā un saņēma Olivereto balvu.
Auziņas dzeja ir personiska, detalizēta, atsaucēm uz objektīvo realitāti, reflektējot par bērnību, sievietes lomu un cilvēcību. 

ANNA AUZIŅA

LATVIA 

 

Anna Auziņa is a Latvian poet, writer and painter, born in 1975, in a family of writers. Her paintings have been exhibited since 1994, she has had solo exhibitions, has written four well received, prize-winning collections of poetry (Isolated Gardens in 1995, Skiers Kissing in the Snow in 2001, I Looked Happy in 2010 and Anna's Dowry Cow in 2017). She is also the author of the novel The Dwelling. Teresa’s Diary (2021). Anna Auziņa has worked as a copywriter, and does research in literary studies, as well as writes reviews of books of poetry, theatre plays, and is actively involved in the art world and criticism. In 2019 Auzina defended her doctoral dissertation “Woman’s Experience and Language: The Poetry of Vizma Belševica, Ārija Elksne and Monta Kroma in the Context of Their Time”, where she examined the poetry of three key women representatives of 20th-century Latvian poetry.Her poem I Have a Book Inside Me is a bright example of poetry accumulating the biography of the author, and it has also been awarded the Olivereto Prize. Poems are often personal, yet well grounded in detailed references to objective reality and her memories of experiences as a child, a woman, and A human being.  

ostups_slovenija.jpeg

ARTIS OSTUPS    

LATVIJA

Artis Ostups ir latviešu dzejnieks un literatūrkritiķis, studējis filozofiju Latvijas Universitātē, zināšanas papildinājis Prāgas Kārļa universitātē, šobrīd studē salīdzinošo literatūrzinātni Tartu universitātē. Strādā par pētnieku LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.
Kopš 2014. gada ir literatūrai un filozofijai veltītā interneta žurnāla “Punctum” redaktors. Lasītāju augstu novērtētais Ostupa debijas krājums “Biedrs Sniegs” izdots 2010. gadā un tika nominēts Latvijas Literatūras Gada balvai kategorijā “Spilgtākā debija”, kā arī saņēma Ojāra Vācieša balvu. 
Autora otrais izdevums “Fotogrāfija un šķēres” 2013. gadā baudīja kritiķu atzinību un lasītāju interesi, savukārt, trešais krājums “Žesti”, kas izdots 2016. gadā, piedzīvoja izdevumu arī angļu valodā izdevniecības “Ugly Duckling Press” paspārnē.
Ostupa ceturtais dzejas krājums “Variācijas par mēness tēmu” izdots 2022. gadā un saņēmis Dzejas dienu balvu. 
Autora dzeja tulkota horvātu, čehu, angļu, igauņu, franču, vācu, grieķu, lietuviešu, krievu un slovēņu valodās.

ARTIS OSTUPS    

LATVIA

Artis Ostups (1988) is a Latvian poet and scholar. He studied philosophy at the University of Latvia, and attended the Charles University in Prague. He currently studies comparative literature at the University of Tartu and works for the Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia.

Since 2014, he is the editor-in-chief of the online literary magazine Punctum. Ostups’s first collection Comrade Snow (Biedrs Sniegs, 2010) was praised instantly by many readers, got nominated for the Latvian Literary Award as the best debut, and received the special Ojārs Vācietis award.

His second collection Photograph and Scissors (Fotogrāfija un šķēres, 2013) has been widely reviewed by literary critics and attentive readers. His third collection Gestures (Žesti, 2016) was later published in English by Ugly Duckling Presse.

 His fourth collection Variations on the Theme of A Moon (Variācijas par mēness tēmu) came out in 2022 and received The Days of Poetry Prize.

Ostups’s poetry has been translated into Croatian, Czech, English, Estonian, Finnish, German, Greek, Lithuanian, Russian, and Slovenian.

Artis Ostups
photo Athena Farrokhzad.jpg

ATĒNA FAROHZĀDA    

ZVIEDRIJA

Dzejniece, dramaturģe, literatūras kritiķe un tulkotāja Atēna Farohzāda (1983) ir dzimusi Teherānā. Viņas vecāki Zviedrijā ieradās, bēgot no Irānas–Irākas kara (1980-1988). Atēnai Farohzādai izdoti vairāki dzejas krājumi: “Baltbale” (Vitsvit, 2013), “Trado” (2016) (kopdarbs ar rumāņu dzejnieci Svetlanu Carstenu, “Kustībā” (I rörelse, 2019), “Ēzeļa gadi” (Åsnans år, 2022). Dzejniece ieguvusi arī vairākas prestižas balvas, tostarp Kārinas Bojas (Karin Boye) literatūras balvu 2013. gadā un Lielo lasītāju balvu (Stora Läsarpriset) 2014. gadā.
Debijas krājums “Baltbale” (Vitsvit, 2013) līdz šim ir pārtulkots piecpadsmit valodās, krājums ir arī dramatizēts; šī krājuma tulkojums latviešu valodā iekļauts arī PAGE BREAK dzejas festivāla programmā. Jau pats krājuma nosaukums paver plašas interpretācijas iespējas [pats baltākais baltums, baltā izbalēšana, baltuma svīta utt.], vienlaikus piesakot galvenās krājumā aplūkotās tēmas – rasismu, emigranta iekļaušanos līdz šim svešā kultūrvidē, kara atstātos nospiedumus, atriebību un valodu. Liriskais “es” krājumā ģimenes stāsta/pieredzes raidītājs, apsūdzamais un aizstāvamais vienlaikus; balta lapa, kurā tiek rakstīts ģimenes stāsts. Liriskā “es” balss dzirdama tikai pirmajā dzejolī, tālāk šo stāstu ritina citi, padarot lirisko “es” (un arī lasītāju) gan par apsūdzēto, gan aizstāvamo vienlaikus.
Ar dzejas festivāla šā gada izvirzīto tēmu sasaucas tādi motīvi kā mantojums, savu sakņu un identitātes (arī traumas) apzināšana.

ATHENA FARROUKHZAD

SWEDEN

The poet, playwright, literary critic, and translator Athena Farrokhzad (1983) was born in Tehran. Her parents were in Sweden, fleeing the Iran-Iraq war (1980-1988). She has published several collections of poetry: Vitsvit, 2013, Trado (2016) (collaboration with the Romanian poet Svetlana Cârstean), I röleşte, (2019), Åsnans år (2016).

The poet also won several prestigious awards, including the Karin Boye Literature Award in 2013 and the Stora Läsarpriset Award in 2014.

The debut collection Vitsvit (White Blight, 2013) has so far been translated into fifteen languages, and the collection has also been dramatized; some of the Latvian translation from Vitsvit is also included in the program of the PAGE BREAK poetry festival. The lyrical "I" in the collection is the transmitter of the family story/experience and the defender of complaints, a white page where a family story is written. The voice of the lyrical "I" is heard only in the first poem; the story is followed by others, making the lyrical "I" (and also the reader) both the accused and the defendant in the hearing. The very name of the collection opens up vast possibilities of interpretation [the whitest whiteness, the whiteness of whiteness, the suite of whiteness, etc.].

This year's theme of the poetry festival resonates with such motifs as heritage, knowing one's roots and identity (including trauma).

Athena Farrokhzad
gregory s (c) Julia Weber .jpeg

HRIHORIJS SEMENČUKS

UKRAINA

 

Dzejnieks, mūziķis, kultūras menedžeris. Dzimis 1991. gadā Hmeļnickā, Ukrainā. NVO “Mākslas padome “Dialogs”” (Мистецька рада “Діалог) direktors (kopš 2015. gada).  Festivāla “Autoru lasīšanas mēnesis Ļvivā” (Місяць авторських читань у Львові) direktors.Trīs dzejoļu grāmatu autors: “Iekšējais džihads” («Внутрішній джихад», Meridian Czernowitz, Černivci, 2012), “MORE dzejoļi un dziesmas” («MORE віршів і пісень», Видавництво Старого Лева, Ļviva, 2015), “Saskaņā ar oriģinālu” (Люта справа, Kijiva, 2021). Daži dzejoļi publicēti vairāk nekā 15 dzejas antoloģijās.  Muzikālo projektu “BRAT”, “LANDSCHAFT” un “DRUMТИАТР” līdzdibinātājs un dalībnieks.Mūsdienu ukraiņu dzejas antoloģijas “Vēstules no Ukrainas” («Letters from Ukraine» / «Листи з України», 2016, tulkojums poļu un angļu valodā) redaktors un Austrālijas un Ukrainas dzejas antoloģijas (AU\UA, 2012) līdzredaktors. Daži dzejoļi un raksti tulkoti vācu (“Literatur und Kritik”, “Radar”, antoloģija “Jahrbuch die poesie”, “Die Rampe”), poļu (“Tygiel Kultury”, “Kontext”, antoloģija “Listy z Ukrainy”, “Fabularie”), čehu (“Vetrne Mlyny” publicēti “MORE dzejoļi un dziesmas” (īsa versija), Brno, 2015), itāļu (antoloģija “Made In Ukraine”, Thauma Edizioni, Pesaro, 2013), angļu (mūsdienu ukraiņu dzejas antoloģija “Letters from Ukraine”, Ļviva, AC Dialogue, 2016), baltkrievu, slovāku, franču, slovāku, rumāņu, igauņu valodās. Dzīvo Ļvivā, Ukrainā.

GRIGORY SEMENCHUK

UKRAINE

 

Poet, musician, cultural manager. Born in 1991, in Chmelnitsky, Ukraine. Director of NGO "Art Council "Dialogue" (since 2015).  Director of Festival “Authors’ Reading Month in Lviv”.

Author of three poetry books "Internal Jihad" (Meridian Czernowitz, Chernivtsi, 2012), "More verses and songs" (Old Lion Publishing House, Lviv, 2015), “According to the original” (Lyuta Sprava, Kyiv, 2021) Some verses was published in more than 15 anthologies of poetry.  Member of musical projects "BRAT", "LANDSCHAFT" and "DRUMTYATR".

Editor of contemporary Ukrainian poetry anthology "Letters from Ukraine" (2016, in Polish and English translations) and co-editor of Australian-Ukrainian poetry anthology "AU\UA" (2012). Some verses and articles was translated to German (“Literatur und Kritik”, “Radar”, anthology "Jahrbuch die poesie", "Die Rampe"), Polish (“Tygiel Kultury”, "Kontext", "Listy z Ukrainy" anthology, “Fabularie”), Czech ("More verses and songs" (short version) published in Vetrne Mlyny, Brno, 2015), Italian (anthology “Made In Ukraine”, Thauma Edizioni, Pesaro, 2013) English (contemporary ukrainian poetry anthology "Letters from Ukraine", Lviv, AC Dialogue, 2016), Belarusian, Slovakian, French, Romanian, Estonian languages. He lives in Lviv, Ukraine.

Grigory Semenchuk
kadir aydemir 1 kopya.jpeg

KADIRS AIDEMIRS

TURCIJA

 

Kadirs Aidemirs dzimis 1977. gada 13. septembrī Stambulā. Pēc vidusskolas absolvēšanas, neilgi studējis universitātē tirgzinības un sabiedriskās attiecības. 
Viņa pirmie dzejoļi publicēti žurnālā “Siir-Oku”, publicējies arī daudzos citos Turcijas žurnālos. 
Laika posmā no 1997. Līdz 2003. gadam izdevis 11 dzejas žurnāla “Baska” numurus.
Kopš 2000. gada uztur interneta vietni 
www.yitikulke.com. Aidemira dzejas krājums “Gölü Emen Mektup,” izdots Azerbaidžānā, savukārt autora īsstāstu krājums “Aşksız Gölgeler” 2013. gadā izdots Vācijā.
Aidemira dzeja tulkota angļu, franču, armēņu, azerbaidžāņu, bulgāru, japāņu un krievu valodā. Līdztekus dzejai autora darbu klāstā ir arī prozas darbi. Viens no autora lielākajiem elkiem ir grieķu dzejnieks un aktīvists Janis Ricos. 
Aidemirs izdevis arī haiku žurnālu ar nosaukumu “Haikum”. Aidemirs ir izdevniecības “Yitik Ülke Yayınları” dibinātājs un vadītājs, starptautiskās organizācijas PEN International biedrs. 

KADİR AYDEMİR

TURKEY

 

Kadir Aydemir was born 13 th September 1977 in İstanbul. After graduating Fenerbahçe High School, he studied business management and public relations at university for a while. His early poems were published in “Şiir-Oku” (Read- poem) magazine. His poems and writings have been seen in various magazines. He published 11 issues of the periodical “Başka” (The Other) poem magazine betweeen 1997 and 2003. He has been the editor of the website www.yitikulke.com that he founded since 2000. The book named “Gölü Emen Mektup” (The Letter That Absorbed The Lake) was published in Azerbaijani language in Azerbaijan. “Aşksız Gölgeler” (Lieblose Schatten), short stories, was published in German language in Germany, 2103. His poems were translated into languages such as English, French, Armenian, Azerbaijani language, Bulgarian language, Japanese, Russian. He also writes stories and proses. He admires Yannis Ritsos. He published his first haiku poem magazine called Haikum (My Haiku). Mr. Aydemir is also the founder and the editor of Yitik Ülke Yayınları (Lost Land Publications). He is a member of PEN International. 

Kadir Aydemir
Höfundarmynd MS (1).jpeg

MAGNUSS SIGURDSONS

ISLANDE

Magnuss Sigurdsons (1984) ir islandiešu dzejnieks un tulkotājs, dzimis nelielā zvejnieku ciematiņā Islandes Rietumu fjordos. 2019. gadā aizstāvējis doktora disertāciju Islandes universitātē par Emīlijas Dikinsones daiļrades uztveri islandiešu literatūrā.

Sigurdsons debitēja litereatūras vidē 2007. gadā, laižot klajā Ezras Pounda krājuma “The Pisan Cantos” tulkojumu Islandes universitātes izdevniecības paspārnē.

2008. gadā ieguvis Tomasa Gudmundsona dzejas balvu par savu debijas dzejas krājumu, kuru veidoja mīlas dzejas cikls, kas iedvesmots no romiešu dzejnieka Katulla darbiem. Savukārt 2013. gadā Sigurdsons ieguva prestižo “Jón úr Vör” dzejas balvu.

Sigurdsons ir autors pieciem izjustiem un personiskuma piepildītiem dzejas krājumiem un trīs eksperimentāliem prozas darbiem. Līdztekus viņš atdzejojis citu autoru darbus no angļu un norvēģu valodas. Savā dzimtenē viņš nereti dēvēts par vienu no ievērojamākajiem jaunajiem autoriem.

Autora trešais dzejas krājums “Tími kaldra mána” (2013) ar nosaukumu “Cold Moons” 2017. gadā izdots ASV. Autora jaunākais darbs “Berhöfða líf” izdots 2020. gadā un apkopo Emīlijas Dikinsones darbu tulkojumus islandiešu valodā.

MAGNÚS SIGURÐSSON

ICELAND

Magnús Sigurðsson (1984) is a poet and translator. Born in a small fishing village in Iceland’s remote Westfjords, in 2019 Sigurðsson received his PhD from the University of Iceland for a dissertation on Emily Dickinson’s reception in Icelandic literature. His debut was a translation of Ezra Pound’s The Pisan Cantos, published by the University of Iceland Press in 2007. In 2008, Sigurðsson was awarded the Tómas Guðmundsson Poetry Prize for his first book of poems, a cycle of love lyrics reverberating and referencing the Roman poet Catullus’ Carmina in Sigurðsson’s Icelandic translation. In 2013, he received the prestigious Jón úr Vör Poetry Award. Author of five collections of intimate, spare lyrics and three works of experimental prose fiction as well as a translator of numerous collections of poetry into Icelandic from English and Norwegian, Sigurðsson has been called “one of Iceland’s most noteworthy young authors.” Tími kaldra mána (2013), his third book of poems, was published as Cold Moons in the US in 2017. Sigurðsson’s latest work, Berhöfða líf (2020), is an extensive selection of Emily Dickinson’s poems translated into Icelandic.

MAGNÚS SIGURÐSSON
maja ll foto.jpeg

MAJA LĪ LANGVADA

DĀNIJA

Maja Lī Langvada ir Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā dzīvojoša rakstniece un tulkotāja. Viņas dzejā bieži atspoguļojas tādas tēmas, kā transnacionālā adopcija, nacionālā identitāte, rasisms, radniecības tēmas, slimība un rakstīšanas process.

Langvada tulkojusi Kimas Heisones, Ģertrūdes Steinas, Alises Toklas un Maksa Friša darbus. Autore ieguvusi Dānijas Daiļliteratūras rakstnieku goda balvu.

MAJA LEE LANGVAD

DENMARK

Maja Lee Langvad (b. 1980) is a writer and translator who lives in Copenhagen. Her work explores themes such as transnational adoption, national identity, racism, kinship, illness, and the act of writing.

She translated works by Kim Hyesoon, Gertrude Stein & Alice B. Toklas, and Max Frisch. She has been awarded Danish Fiction Writers’ Honorary Price.

MAJA LEE LANGVAD
pogacar, foto dora held.jpg

MARKO POGAČARS

HORVĀTIJA

 

Marko Pogačars (1984) ir dzimis Splitā, Dienvidslāvijā. Savas radošās darbības laikā izdevis 15 dzejas krājumus, ir eseju un prozas darbu autors. Vairākkārt ieguvis literatūras balvas Horvātijā un arī starptautiskā mērogā.
2014. gadā viņš sastādīja jauno horvātu dzejnieku darbu antoloģiju, kam 2019. gadā sekoja izdevums “The Edge of a Page: New Poetry in Croatia”. 
Piedalījies vairākās nozīmīgās starptautiskās dzejas programmās, piemēram, “Civitellan Ranieri”, “Literarische Colloquium Berlin”, “Récollets-Paris”, “Passa Porta”, “Milo Dor”, “Landis & Gyr Stiftung” un “DAAD Berliner Künstlerprogramm”.  
Autora darbi tulkoti vairāk nekā 30 valodās.

MARKO POGAČAR

CROATIA

Marko Pogačar was born in 1984 in Split, Yugoslavia. He has published fifteen books of poetry, essays and prose, for which he received Croatian and international awards. In 2014, he edited the Young Croatian Lyric anthology, followed by The Edge of a Page: New Poetry in Croatia (2019).

He was a fellow of, among others, Civitellan Ranieri, Literarische Colloquium Berlin, Récollets-Paris, Passa Porta, Milo Dor, Landis & Gyr Stiftung and DAAD Berliner Künstlerprogramm fellowships.

His books and texts have appeared in more than thirty languages.

MARKO POGAČAR
Ming Di black & white.jpeg

MINA DI

ĶĪNA/ASV

 

Mina Di ir ķīniešu izcelsmes dzejniece, kas rezidē Amerikas Savienotajās Valstīs. Radošās darbības laikā viņa izdevusi septiņus dzejoļu krājumus, savukārt kā tulkotāja piedalījusies četru dzejas izdevumu tapšanā, atdzejojot darbus no ķīniešu uz angļu valodu. Šo darbu klāstā ir 2015. gada izdevums - Liu Sja atdzeja “Empty Chairs–Poems by Liu Xia”, kas 2016. saņēmis “Poetry Foundation” labākā tulkojuma balvu ASV. Viņa tulkojusi sešus krājumus uz ķīniešu valodu, ieskaitot Mariannas Mūras “Observations”, vairākkārt apbalvota Ķīnā kā labāko tulkojumu autore. 
Viņa bijusi 2013. gada izdevuma “New Cathay–Contemporary Chinese Poetry” redaktore un viena no atdzejotājām, bet 2019. gadā piedalījās izdevuma “New Poetry from China 1917-2017” veidošanā. Līdztekus piedalījusies vēl septiņu dzejas antoloģiju sastādīšanā, kuru klāstā ir arī “Women Poets from China” un “Indigenous Poets from China”. Mina Di savu dzīvi pavada starp Pekinu un Losandželosu, viņa vairākkārt organizējusi tulkošanas meistarklases Ķīnā.  Viņas sasniegumu klāstā ir arī dalība organizācijas “Poetry International” Ķīnas interneta vietnes veidošanā, kā arī kuratora darbs, organizējot 2013. gada Ķīnas dzejas nakts pasākumu Roterdamā, Ķīnas dzejai veltīta dzejas festivāla rīkošana Berlīnē, Dienvidaustrumāzijas un Okeānijas dzejas pasākumu, Pasaules dzejas dienu 2012. gadā.  

MING DI

CHINA/USA

Ming Di is a Chinise/US poet and translator with roots from China, author of seven collections of poetry. She co-translated four books of poetry from Chinese to English including Empty Chairs–Poems by Liu Xia (Graywolf Press 2015) which was a finalist of the Best Translated Book Award 2016 in the US and won a translation prize from Poetry Foundation.

She translated six books of poetry into Chinese including Marianne Moore’s Observations (Sichuan Wenyi 2018) and received the Lishan Poetry Award (translation) and the Best Ten Translator Award 2021 in China. 

Ming Di has edited and co-translated New Cathay–Contemporary Chinese Poetry (Tupelo Press 2013) and New Poetry from China 1917-2017 (Black Square Editions 2019) and compiled seven other anthologies including Women Poets from China and Indigenous Poets from China (forthcoming).

She lives between Beijing and Los Angeles and has co-organized international translation workshops in China.

She was the editor of China domain of Poetry International Web and co-curator of the China Night at Poetry International Rotterdam in 2013, China Focus at Poesiefestival Berlin in 2015 and East/Southeast Asia-Oceania Channel of Poesia21 World Poetry Day in 2021.

MING DI
foto-MiriamReyes.jpeg

MIRJAMA REJESA

SPĀNIJA

Mirjama Rejesa dzimusi Spānijas Galisijas reģionā, kādu laiku dzīves pavadījusi Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā, kur studēja literatūru, līdztekus viņa apguvusi arī spāņu filoloģiju Barselonas universitātē.
Kopš 2001. gada autore izdevusi sešus dzejas krājumus, kas nesen apkopoti vienotā kolekcijā “Extraña manera de estar viva 
Poesía 2001-2021”.
Rejesas darbi iekļauti nozīmīgās Spānijas un starptautiskās dzejas antoloģijās, no kurām jaunākā ir Lielbritānijā izdotā “Ten Contemporary Spanish Women Poets” (Shearsman Books, UK, 2020).
​Autore aktīvi piedalās dzejas lasījumos, apvienojot runāto vārdu ar video mākslu, mūziku un jauno tehnoloģiju izmantojumu. Līdztekus Rejesa nodarbojas ar tulkošanu. Šobrīd viņa dzīvo Barselonā.

MIRIAM REYES

SPAIN

Miriam Reyes was born in Galicia (ES) and brought up in Caracas (VE), where she studied Literature at Universidad Central de Venezuela. She’s also B.A. on Hispanic Philology and Master in Teaching Spanish as Second Language by Universitat de Barcelona (ES).

From 2001 Reyes on, she has published six poetry books, all recently collected in the volume "Extraña manera de estar viva. Poesía 2001-2021."

Her poems appear in the most important national and international anthologies of Spanish Contemporary Poetry, the latest of which is the English Ten Contemporary Spanish Women Poets (Shearsman Books, UK, 2020).

She performs widely her poetry experimenting with video, music and new technologies on stage, and she is also a freelance translator and editor. She currently lives in Barcelona (ES).

MIRIAM REYES
monica aas foto.jpeg

MONIKA OSPRONGA

NORVĒĢIJA

Viņa ir viena romāna, vairāku eseju un četru dzejas krājumu – “Soldatmarkedet/Soldiers Market” (2006), “Et diktet barn/An Invented Child” (2010), “Sirkelsalme/Circle Psalm” (2013) un “Mnemosyne Nomenclatur” (2018) autore.
2019. gadā viņa debitēja kā libretiste norvēģu komponistes Majas Solveigas Klejstrupas Ratkjes kormūzikas darbam “Sirkling/Circling”, kas piedzīvoja pirmatskaņojumu Starptautiskajā Oslo garīgās mūzikas festivālā.
​Līdztekus Ospronga bijusi Norvēģijas laikraksta “Morgenbladet” literatūras rubrikas redaktore, kā arī kopā ar domubiedriem izveidojusi literatūras žurnālu “LUJ”.
Autore savā daiļradē pievērš vērību arī instalāciju un audio žanriem, viņa absolvējusi Stokholmas Karalisko mākslu akadēmiju un studējusi literatūru Bergenas universitātē. Viņas darbi tulkoti aptuveni 20 valodās.

MONICA ASSPRONG

NORWAY

Monica Aasprong (1969) is a Norwegian poet living in Stockholm. As well as a novel and a collection of essays on poetics, she has published four collections of poetry;

Soldatmarkedet/Soldier's Market (2006), Et diktet barn/An Invented Child (2010, Sirkelsalme/Circle Psalm (2013) and Mnemosyne Nomenclatur (2018).

In 2019 she made her debut as a librettist for a choral work, Sirkling/Circling, by Norwegian composer Maja S. K.

Ratkje, at the International Church Music Festival in Oslo. Aasprong has been editor of the literature section of the Norwegian newspaper Morgenbladet, and together with two colleagues, she founded the literary journal LUJ.

Aasprong works with installations and audio works as part of her authorship, has been a postgraduate student at the Royal Institute of Art in Stockholm and has studied comparative literature at the University of Bergen.

Her poetry has been translated into about 20 languages.

MONICA AASPRONG
Karlström_Copyright  Otava, Arto Wiikari.jpeg

SANNA KARLSTREMA 

SOMIJA

 

Somijas galvaspilsētā Helsinkos dzīvojošā Sanna Karlstrema (1975) ir sešu dzejas krājumu autore. Viņas darbs “Taivaan mittakaava (Heaven’s Magnitude)”  ieguvis literatūras balvu “Helsingin Sanomat” kā labākais literārais darbs 2004. gadā. 
Viņas trešais dzejas krājums “Harry Harlow’n rakkauselämät” (The Love Lives of Harry Harlow) ieguvis “Tanssiva karhu” un “Kalevi Jäntti” balvas. Šī grāmata atklāj psihologa Harija Hārlova nežēlīgos eksperimentus ar dzīvniekiem un viņa personīgo dzīvi. 
Karlstremas dzeja tulkota desmit valodās. Līdztekus autore izdevusi romānu “Multaa sataa, Margareta” (Margareta, It Is Raining Earth, 2017) un grāmatu bērniem “Siilin laulu” (The Hedgehog’s Song, 2016), kuru ilustrējusi Marika Maijala. 
Viņas jaunākā grāmata “Pehmeät kudokset” (Soft Tissues) izdota 2022. gadā.
2019. gada dzejas krājums “Alepala” vēsta par cilvēku dzīves izaicinājumiem, kas norisinās mītiskā vidē starp Somijā populāro mazumtirdzniecības veikalu “Alepa” un eposu “Kalevala”. 

SANNA KARLSTRÖM

FINLAND

Sanna Karlström (b. 1975) is an author who lives in Helsinki.

She has published six books of poetry, the first of which, Taivaan mittakaava (Heaven’s Magnitude), won the Helsingin Sanomat literature prize for the best debut work of literature in 2004.

Her third book of poetry, Harry Harlow’n rakkauselämät (The Love Lives of Harry Harlow, 2009) received the Tanssiva karhu poetry prize given out by the national broadcaster, Yleisradio, and the Kalevi Jäntti prize. The book contrasts the cruel animal experiments conducted by the psychologist Harry Harlow in the 1950s with Harlow’s personal relationships.

Karlström’s poetry has been translated into ten languages. She has also written a novel, Multaa sataa, Margareta (Margareta, It Is Raining Earth, 2017) and a children’s book, Siilin laulu (The Hedgehog’s Song, 2016), which was illustrated by Marika Maijala.

Her most recent book, Pehmeät kudokset (Soft Tissues) was published in 2022. 

In Alepala (2019),  humans struggle through various stages of their lives amidst the mythical landscapes of Alepa, a popular chain of neighbourhood shops, and the Kalevala.

SANNA KARLSTRÖM
ST by Kristaps Kalns 2000x3000.jpeg

SERGEJS TIMOFEJEVS

LATVIJA

Sergejs Timofejevs (1970) ir dzejnieks, žurnālists, tulkotājs un dīdžejs, septiņu dzejas krājumu autors. Viņa darbi tulkoti angļu, itāļu, zviedru, vācu, ukraiņu un citās valodās.
​Timofejevs bija viens no pirmajiem autoriem postpadomju telpā, kas pievērsās dzejas video žanram – viņa pirmais dzejas video darbs “Orķestra mēģinājums” tapa 1994. gadā sadarbībā ar kino producentu Viktoru Vilku.
Viņš ir viens no multimediju dzejas projekta “Orbita”, kas apvieno dzejniekus un māksliniekus, dibinātājiem. “Orbita” darbībā mijiedarbojas dažādi mākslas žanri – literatūra, mūzika, video māksla, foto māksla un citi radošo izpausmju veidi. Laika posmā no 2001. līdz 
2011. gadam šī apvienība vairākkārt  īstenoja dzejas video un multimediju mākslas festivālu “Word in Motion”. Līdztekus šī radošā kopa meklē un attīsta jaunus grāmatu dizaina un izdevumu veidus. 
Sergejs Timofejevs dzīvo Rīgā, dzeju raksta krievu valodā, publicē bilingvālus izdevumus krievu un latviešu valodā, kā arī turpina dzejas un citu mākslas žanru mijiedarbes veicināšanu.
Timofejeva dzejas krājumi izdoti ne vien Latvijā, bet arī Itālijā, Gruzijā, Rumānijā, Maķedonijā, Polijā un Igaunijā.

SERGEJ TIMOFEYEV

LATVIA

Sergej Timofejev (1970) is a poet, journalist, translator, and DJ. He is the author of seven poetry collections. His poems are translated into English, Italian, Swedish, German, Ukrainian, and other languages, and he actively participates in poetry festivals around the world.

He was one of the first in the post-soviet cultural space to invent the genre of poetry-video, his first video-poetry work Orchestra Rehearsal was made in 1994 in collaboration with filmmaker Victor Vilx.

He is one of the founders of multimedia poetry project Orbita – a creative group of poets and artists, whose works create dialogue among various genres (literature, music, video, photography, VJ, web, etc.) and cultures. Orbita has organized poetry-video and multi-media art festivals Word in Motion (Latvia, 2001, 2003, 2007, 2009 and 2011).

“Orbita” also strives to seek new ways of print publishing and book design. Sergej Timofejev lives in Riga, writes in Russian, publishes his texts in bilingual Russian-Latvian books and continues to mix modern poetry with other art-forms and media. His poetry books were published in Italy, Georgia, Romania, Macedonia, Poland and Estonia.

SERGEJ TIMOFEYEV
ULRIKE ALMUT SANDIG credits Heike Bogenberger.jpeg

ULRIKE ALMUTA ZANDIGA

VĀCIJA

Dzimusi Austrumvācijas lauku teritorijā, UlrikeAlmuta Zandiga šobrīd ar ģimeni mitinās Berlīnē. Viņa ir stāstu, dziesmu tekstu, piecu dzejas krājumu un romāna “Monsters like us” autore.
2016. gadā dzejas krājums “Thick of it” (Seagull Books, 2020) saņēma PEN America un Heima tulkojumu fonda prēmiju. Autores dzejas krājums “I Am a Field Full of Rapeseed Give Cover to Deer and Shine Like Thirteen Oil Paintings Laid One on Top of the Other” (Seagull Books, 2020) iemieso Brāļu Grimmu pasaku tumšo stilistiku un skar mūsdienās aktuālas tēmas – karu, migrāciju un labējā ekstrēmisma atdzimšanu. Viņas jaunākais dzejoļu krājums “Leuchtende Schafe” (Seagull Books, 2020) apkopo iespaidīgus vizuālos dzejoļus, kas uzrunā gan lasītā, gan rakstītā veidā.
Zandigas dzeja  ir pieejama “Versopolis” digitālajā tīklā un viņas “Youtube” kanālā. Viņa ir organizācijas PEN Berlīnes nodaļas dibinātāja.

ULRIKE ALMUT SANDIG

GERMANY

Born in rural East Germany, Ulrike Almut Sandig lives with her family in Berlin. Volumes of short stories, pop music albums, radio pieces, five poetry collections and her novel Monsters like us (Seagull Books 2022) have been published to date. 

In 2016 Karen Leeder’s translations of Sandig’s poetry collection Thick of it (Seagull Books 2018) won the EUNIC English PEN translation Pitch and was awarded a PEN America/Heim Translation Fund Grant. Her poetry collection I Am a Field Full of Rapeseed, Give Cover to Deer and Shine Like Thirteen Oil Paintings Laid One on Top of the Other (Seagull Books, 2020) reanimate the dark side of The Children’s and Household Tales of the Brothers Grimm and use it as a backdrop for contemporary European concerns: war, migration, the rise of the Right. Her latest poetry volume Leuchtende Schafe (Shining Sheep, Seagull Books 2023) brings together powerful visual poems that resonate in the ear and appear as filmic image explosions.

Ulrike Almut Sandig’s poetry is on display on the digital network Versopolis and on her own youtube channel. She is co-founding member of the PEN section Berlin.

ULRIKE ALMUT SANDIG
bottom of page